คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรภัทร ไชยดี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมิตร ซิม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร ทองหล่อ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชานณัฐนนท์ วงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัญญา น้ำเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวน เถื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัวไต เฮง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตุลา ฮอล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวรา ขจรแสง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาขวัญ พันธุ์ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะศักดิ์ พูลสนอง
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ครู