คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนวพรรษ ทองเจริญพานิช
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา บุญแต่ง
ครู คศ.1