คณะผู้บริหาร

นางอุไร บัวหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา