คณะผู้บริหาร

นายกรุง ม่วงนาครอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา