พันธกิจ / เป้าหมาย
จุดเน้น / เป้าหมาย

จุดเน้น 

โรงเรียนบ้านชำสมอ พัฒนาทักษะชีวิตที่ดี มีภาวะผู้นำ สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย 

๑.  นักเรียนมีจิตสาธารณะ

๒  นักเรียนพึ่งตนเองด้วยอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

๓.  นักเรียนฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๔.  นักเรียนรักษ์ หวงแหน ส่งเสริม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามมีส่วนร่วมในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น