ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
เครื่องแบบการแต่งกายชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดพละชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดเตรียมลูกเสือชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดผ้าไทยชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบการแต่งกายชุดพละชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบการแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบการแต่งกายชุดผ้าไทยชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
เครื่องแบบการแต่งกายชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดพละชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดผ้าไทยชาย-หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย