กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภัณฑิรา วงษ์ชมภู
ครู คศ.1

นายชิตพล ปฏิสังข์
ครูผู้ช่วย