วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านชำสมอ

 

 

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านชำสมอ มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบูรณาการท้องถิ่นสู่ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  จริยธรรม  ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีความสุข