ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูได้ต้อนรับและรับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบปกติ(On-site) ตามมาตรการของ กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายพชรพล จำลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหน่วยการเรียน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
นายกุรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้มอยหมายให้ นายมานะศักดิ์ พลูสนอง และนายวิรัตน์ อารีเอื้อ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุ่ง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ร่วมกันทำอติมหวานเย็น ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
พ.ต.ท.สายัณท์ วันแรก รอง ผกก. พร้อมด้วย ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ต่อมคำ สภ.ปากน้ำประแสร์ ได้มามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอ เนื่องในโอกาสที่นักเรียนได้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมกรมหลวงนิทรรคน์ 1 ห้องเรียน 1 งานสร้างสรรค์ 1 ผลิตภัณฑ์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65
ผอ.กรุง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิดพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านชำสมอและนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมการอ่านและการเขียนจาก นางปัญชลีย์ ปราณี และ นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพป.ระยองเขต ๒
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ครูพาขวัญ พันธุ์ทองดี จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปัที่ 6 กิจกรรมทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คณะกรรมการคุมสอบ นางภัณฑิรา วงษ์ชมภู นางสาวศิรพัชร์ ศิลป์ชัยกิจ ได้จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอ
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิด ได้ดำเนินกิจกรรมทักษะอาชีพทักษะชีวิต น้ำอัญชันเพื่อสุขภาพ ชั้น ป.๑
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุง ม่วงนาครอง คุณครูมานะศักดิ์ พูลสนองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกันทำข้าวหลาม ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรม ทักษะอาชีพทักษะชีวิต ขนมวาฟเฟิล
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ครูภัณฑิรา วงษ์ชมภู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต การทำกล้วยฉาบสมุนไพร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทักษะอาชีพมะยมเชื่อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเรียนรู้ด้วยประมบการณ์ตรง
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นายกรุง ม่วงนาครอง ครูมานะศักดิ์ พูลสนอง จัดกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพทักษะชีวิต การถนอมอาหาร การดองไข่เค็ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุง ม่วงนาครอง และคุณครูระดับชั้น อ.1-3 จัดกิจกรรมทักษะอาชีพทักษะชีวิต/วุ้นมะพร้าวน้ำหอม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน เพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศห้องเรียน ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบริจาคสมทบทุนกองทุนสู้ภัยโควิด-19 นำโดยคณะทำงานมูลนิธิ โรงพยาบาลแกลง และมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ อัตโนมัติพร้อมแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 65
การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทักษะอาชีพทักษะชีวิต/บัวลอยไข่หวาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเรียนรู้ด้วยประมบการณ์ตรง
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการสอบสอบ RT (Reading Test) เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65