ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านชำสมอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลกองดิน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2516  โดยมีประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันสละเงินสมทบทุน  เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง นายเทียน  นางผิว  แสงกระจ่าง  เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ประมาณ  6  ไร่  15  ตารางวา   คิดเป็นเงิน 15,000  บาท( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) คณะกรรมการบริหารงานดำเนินการการก่อสร้างโรงเรียนนี้ได้  ได้แก่นายระนอง  ใจดี  นายวิรัติ  นางวารี รัตนคุณ  นายดา  ใจมุ่ง  นายเสงี่ยม  รัศมีทอง  นายบุญเรือน  หวานเสนาะ  ได้ติดต่อกับกลุ่มอาสาพัฒนา ฯ ซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้มาทำการก่อสร้างโรงเรียนตามแบบ ป.1 ก   ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีความยาว  27  เมตร  กว้าง 9 เมตร จำนวน  3  ห้องเรียน  คิดเป็นมูลค่า  62304.15  บาท (หกหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทสิบห้าสตางค์ ) 

วันที่  17 กันยายน  2517  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มอบแทงค์น้ำ เพื่อเก็บน้ำฝนจำนวน 2  ใบ พร้อมกับรางรอรับน้ำฝนเป็นเงิน 4,225  บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)

วันที่  13  ตุลาคม  2517  พันตำรวจตรีสุวรรณ อยู่ยืนยงค์ พร้อมกับประชาชนได้สมทบทุนสร้าง
โรงอาหารให้กับโรงเรียน  1 หลัง มีความยาว  12  เมตร  กว้าง  9  เมตร  โดยยกโครงไม้และมุงหลังคา เป็นเงิน 15,590  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) ต่อมาได้รับเงินบำรุงท้องที่ของปี  2518 เป็นเงิน  4,000  บาท (สี่พันบาทถ้วน)  สร้างถังเก็บน้ำฝนสูง  3 เมตร  จำนวน  2  ถัง พร้อมรางรอน้ำฝนและคณะกรรมการได้จัดสร้างที่ล้างมือและอ่างน้ำเพิ่มติมเป็นเงิน 4,590  บาท(สี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาท) 

วันที่  10  มิถุนายน  2518  ได้เงินอุดหนุนจากจังหวัดเพื่อเทคอนกรีตพร้อมทั้ง อิฐบล็อกเป็นเงิน 3,060  บาท (สามพันหกสิบบาท)  โดยใช้แรงงานจากประชาชน

วันที่  14  สิงหาคม  2518  ได้เงินส่วนที่เหลือจากการสร้างสะพานในงบประมาณเงินกันมาต่อเติมโรงอาหารและใช้เป็นหอประชุมโดยการนำของผู้ใหญ่วิเชษฐ์  วงศ์กลิ่นกรุด  เป็นเงิน  18,175.50  บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

วันที่  30  พฤศจิกายน 2518  ได้เงินงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครูหนึ่งหลังจำนวนเงิน 39,830 บาท  (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาท ) สร้างเสร็จเมื่อวันที่  14  มกราคม 2519ปีงบประมาณ  2521  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกสองห้องเป็นจำนวนเงิน (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ ป.1 ก ของกระทรวงศึกษาธิการสร้างเสร็จเมื่อวันที่4  ตุลาคม 2524 นายฤทธิ์ โรจน์อลังการรัศมี  และคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บ้านได้บริจาค เงินสร้างห้องธุรการเป็นเงิน4,549บาท

ปีงบประมาณ 2524 ได้เงินงบประมาณทางราชการ 140,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)สร้างต่อเติมห้องเรียน  1  ห้อง และได้ย้ายเสาธงมาไว้กลางตรงกับอาคารเรียนเป็นเงิน  2,500 บาท

วันที่  29  มกราคม  2526  นายประเสริฐ  รัตนมงคลมาศ  ได้ยกไม้เนื้อแข็งให้สร้างที่เก็บน้ำฝนโดยมีประชาชนบริจาคสมทบเป็นเงิน 12,500  บาท

วันที่  24  กรกฎาคม 2530  ได้งบของการพัฒนาชนบทในโครงการสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพลโทฉลอม  วิสมล  15,000  บาท ของนายสมศักดิ์  ชาญด้วยกิจ  10,000  บาท  เพื่อต่อเติมโรงอาหารด้านข้าง  เพิ่มข้างละ  3  เมตร โดยใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านปีงบประมาณ 2530  ได้รับงบประมาณ จากทางราชการสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวนเงิน 15,000  บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

วันที่  12  ตุลาคม  2531  ประชาชนหมู่บ้านชำสมอได้บริจาคเงินเพื่อสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ถังสูง 3 เมตร กว้าง 1.20 เมตร  คิดเป็นเงิน 5,055  บาท และสร้างถังน้ำเหล็กคิดเป็นเงิน 4,500 บาท ปี พ.ศ. 2532 คณะกรรมการศึกษาประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างโรงเก็บรถคิดเป็นเงิน15,000  บาท โดยท่านเจ้าอาวาสวัดชำสมอได้บริจาคไม้ในการก่อสร้างทั้งหมด คุณวิรัติ คุณวารี และคณะครูได้ร่วมกันบริจาคดินถมหน้าอาคารเรียนคิดเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน )

ปีงบประมาณ 2533  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 เป็นเงินจำนวน 250,000  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณวิรัช  รอดสุข และคณะครูได้บริจาคเงินทำโต๊ะอาหารและม้านั่งหินอ่อน เป็นจำนวนเงิน 6,700 บาท( หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) ผู้ใหญ่วิโรจน์ ชาตรีวัฒนกุล ได้บริจาคเงินซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงเป็นจำนวนเงิน 5,200  บาท( ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน )  คณะครูได้หาผู้บริจาคที่ดื่มน้ำและแปรงฟันเป็น จำนวนเงิน 7,228  บาท( เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  ดำเนินการก่อตั้งกองทุนมูลนิธิโรงเรียนบ้านชำสมอมีผู้ร่วมบริจาคคิดเป็นเงิน 11,500  บาท และกองทุนของอาจารย์ระนอง  ใจดี  บริจาคตั้งกองทุนอีก 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2534 ทำการต่อเติมโรงอาหารโดยขอเงินบริจาคเป็นเงิน  30,000  บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2535 สภาตำบลกองดินได้ให้เงินงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนซึ่งเป็นเงินต้านภัยแล้งจำนวน  3  ถัง และทางราชการได้ให้งบของ สปช. สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104/26 จำนวน 3  ห้องเรียนเป็นเงิน 1,000,000  บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมนิเทศภายในดีเด่น  ระดับจังหวัด  คณะครูได้ร่วมกัน  หาเงินบริจาคทำรั้วและป้ายชื่อที่ประตูรั้ว  เป็นเงิน 37,000  บาท ( สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) นายวิเศษ  นางสงบ  ใจดี  บริจาคเงินสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ถัง เป็นเงิน 6,274 บาท ( หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน )   นางหนู  รอดสุขบริจาคเงินสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ถัง เป็นเงิน 6,977  บาท (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน )

ปี พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอและรองชนะเลิศระดับจังหวัด นางทองคำ  เจริญมี  ได้บริจาคเงินสร้างศาลาพักร้อน  2  หลัง  เป็นเงิน  6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน ) โดยโรงเรียนได้หาเงินบริจาคสมทบ

ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภอและรองชนะเลิศระดับจังหวัด ในการบริหารโรงเรียน และได้รับเงินงบประมาณสร้างศาลาพักร้อน จากงบพัฒนาจังหวัดเป็นเงินประมาณ 40,000  บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )

ปี พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัด และชมเชยในระดับเขต  นายวิรัติ นางวารี รัตนคุณ ได้บริจาคเงินสร้างหอประชุม โดยเทพื้นอาคารเรียน  2  เป็นเงินประมาณ 50,000  บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2540  จัดทำรั้วด้านถนนและอาคาร  2  โดยการขอรับบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน )  นายประดิษฐ์  นางเยาวลักษณ์  คงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อสร้างห้องน้ำและได้มีผู้บริจาคสร้าง สมทบสร้างห้องน้ำ 3  ห้องเป็นเงิน 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน )  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่  22 กรกฎาคม 2540  ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น  ได้เงินบริจาคประมาณ  260,000 กว่าบาท  ได้สร้างห้องสมุดเป็นเงิน 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ที่เหลือได้นำไปปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงห้องต่าง ๆได้รับงบประมาณจากทางราชการในการปรับปรุงโรงเรียนเป็นเงิน 79,000  บาท ( เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์เป็นเงิน  330,000  บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) และห้องวิทยาศาสตร์เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน )

 ปี พ.ศ.  2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เป็นค่าปรับปรุงห้องเรียน 15,500  บาท( หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ค่าซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นเงิน 10,500 บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดระยองให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2543 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน  จัดทำอุทยานการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดระยอง

ปี  พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารงานของ  สปช.

ปี  พ.ศ.2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดี  ระดับดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2

ปี  พ.ศ.2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับเหรียญทอง  ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

 ปี  พ.ศ.2548  คุณวิรัติ  คุณวารี  รัตนคุณ  เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษา  ได้รับเงิน จำนวน 226,213  บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน) นำไปสร้างเสาธง และสนามเด็กเล่น

ปี  พ.ศ. 2549  ทาสีรั้วโรงเรียน โดยได้รับบริจาคจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  17,000  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ. 2549  ทาสีอาคาร 2  โดยได้รับบริจาค จาก คุณสอิ้ง  บุญราศรี และพี่น้อง  จำนวน 3,0000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ. 2549  ติดตั้งพัดลมอาคาร 2 ชั้นล่าง  โดยการขอบริจาค  จาก คณะครู  ชุมชน  และกองทุนหมู่บ้านชำสมอ  จำนวน  8,000  บาท  (แปดพันบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ.  2549  ปูกระเบื้องห้องพยาบาล  โดยได้รับบริจาค จากคุณนรินทร์  สุวรรณโชติ จำนวน  1,0000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ. 2549 ซื้อเตียงพยาบาล และที่นอนห้องพยาบาล โดยได้รับบริจาคจาก คุณวิรัต  คุณวารี รัตนคุณ  จำนวน  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัลจากการจัดงาน “มหกรรมประกวดนวัตกรรมการศึกษา ภาคตะวันออกและอีสานตอนล่าง ปี 2549  “  ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับ ดีเยี่ยม  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ.  2550  บูรณะพระประธานและจัดสร้างฉัตรพระโดยได้รับบริจาค  จากร้านวีระศิลป์  3,000  บาท  คุณชูศรี  ใจดี  2,000  บาท  ผอ.อำพัย  พรหมอยู่  1,000  บาท  ครูวันเพ็ญ  คนึงคิด  2,000  บาท  ครูศศิพัชญ์  ศรีพายัพ   200  บาท   รวมเป็นเงิน  8,200  บาท

ปีงบประมาณ 2552  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันบริจาคเงิน สร้างสนามกีฬาคอนกรีต   งบประมาณทั้งสิ้น 51,375  บาท แล้วเสร็จเมื่อ วันที่  17  ธันวาคม 2552

ปีงบประมาณ 2554  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา โดยปรับระดับพื้นสนาม และเทพื้นสนามคอนกรีต  ขนาด 20X30 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น  94,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2555

ปีงบประมาณ 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากงบแปรญัตติ จำนวน  1,260,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีต  ขนาด 20X30 เมตร โดยการเทพื้นยางสังเคราะห์  ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2555

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรนำ้บาดาลได้มาขุดเจาะน้ำบาดาล และอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 953,000 บาท วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต ได้เข้าดำรงจำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2558 ได้ทำการปรับปรุงห้องนำ้สำหรับอาคารอนุบาลและห้องนำ้นักเรียนประถมโดยประชาชนและครูร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซม จำนวนเงิน 72,000 บาท ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ (อาคารเรียนอนุบาล) ห้องพยาบาล รอบโรงอาหาร เป็นเงิน 73,700 บาท และได้รับงบประมาณจำนวน 100,000 บาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อทำการปูกระเบื้องอาคารเรียน 2

ปี พ.ศ. 2559 ได้สร้างหลังคา ทางเดินหน้าอาคารเรียน 2 ปูกระเบื้้องหน้าอาคารเรียนแบบ ป 1 ก และปรับที่ทำสวน BBL โดยประชาชนและครูบริจาคเงินเป็นจำนวน 130,000 บาท

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพื่่อซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายกรุง ม่วงนาครอง ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณจัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร จำนวน 16 ชุด มูลค่า 50,000 บาท และได้รับงบประมาณติดตั้งเครื่องกรองนำ้ มูลค่า 75,000 บาท จากโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดี สพฐ.ได้รับงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และนำ้ประปา เป็นจำนวนเงิน 48,200 บาท 

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับบริจาคห้องนำ้ 6 ที่นั่ง ตามแบบมูลนิธิบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการ 60 ปี SCG ทำดีเพื่อพ่อ กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นมูลค่า 756,000 บาทได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีที่ 2ได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล อาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งเมทัลชีทหน้าอาคารเรียน ด้วยเงินสวัสดิการโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และต่อเติมรั้วกำแพงโรงเรียน ปรับปรุงเสาธงชาติ เป็นเงิน 15,000 บาท จากการบริจาคของชมรมจักรยานและมอเตอร์ไซค์จังหวัดระยอง

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับการสนับสนุนดินและเครื่องจักรปรับปรุงสนามกีฬาและปรับภูมิทัศน์ จาก บริษัท ป.ศิริภัณฑ์ศิลา จำกัด คิดเป็นมูลค่า 53,000 บาทได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (อาคารเรียน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) จากสพฐ เป็นเงินงบประมาณ 2,463,000 บาท

ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวนเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจกอบจ.ระยอง โดยการประสานงานของ สจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน 500,000 บาท