ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายระนอง ใจดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พ.ค.2517-ไม่ระบุ
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต เฉลียว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.ค.2527-26 ธ.ค.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศิลป์ มุ่งต่อกิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธ.ค.28-23 มี.ค.32
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสรีย์ ปานงาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 เม.ย.32-31 ต.ค.48
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพัย พรหมอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.48-51
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สำเร็จ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ก.ค.51-6 ธ.ค.56
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ส.ค.58-16 พ.ย.59
ชื่อ-นามสกุล : นายกรุง ม่วงนาครอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ธ.ค.59-ปัจจุบัน