ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ออนดีมานด์ และออนแฮนด์ หากสถานการณ์การแพรีระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงและผ่อน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูได้รับการอนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ประเภทลูกเสือสามัญ และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 64
แจ้งปิด -เปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านชำสมอแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีผลงานดีเด่น การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดอบรมพัฒนาครู การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.9/2564
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ครูชุติมา บุญแต่ง รายงานการสอน On-hand นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ รายงานการสอน On - Hand นักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ครูมานะศักดิ์ พูลสนอง รายงานการสอน on hand นักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ครูชิตพล ปฏิสังข์ เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ครูภัณฑิรา วงษ์ชมภู เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.21
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ จัดแสดงสื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้รับการนิเทศก์การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดให้ท่านเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดระยองภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อกักตัว 14 วัน ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64