ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กรุง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิดพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านชำสมอและนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมการอ่านและการเขียนจาก นางปัญชลีย์ ปราณี และ นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพป.ระยองเขต ๒
ผอ.กรุง ม่วงนาครอง คุณครูวันเพ็ญ คนึงคิดพร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านชำสมอและนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมจาก นางปัญชลีย์ ปราณี และ นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพป.ระยองเขต ๒ ได้มานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการอ่านและการเขียน ของนักเรียน ชั้น ป.๑ - ๖ และนิเทศก์ติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า นักเรียนป.๑ มีจำนวน ๒๑ คน ผ่านการประเมิน ๑๕ คนคิดเป็น ร้อยละ ๗๑.๔๒ และนักเรียนป.๒ - ๖ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำแผนการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการ และมีการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะครูโรงเรียนบ้านชำสมอจะนำคำแนะนำไปปรับใช้กับผู้เรียนให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 95 ครั้ง