ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ครูวันเพ็ญ คนึงคิด พร้อมด้วยครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ และนักเรียน ได้รับการนิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ มานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการอ่านแ
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย นางอุไร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ครูวันเพ็ญ คนึงคิด พร้อมด้วยครูแพรวพรรณราย สารบรรณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านชำสมอ ได้รับการนิเทศก็จาก นางสาวนงเยาว์ ทองกำเนิด และนางสาวมธุรส  ป้องความดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๒ มานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ และนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำ พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ มีผลการทดสอบการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดี ทั้งนี้คณะครูโรงเรียนบ้านชำสมอ จะนำคำแนะนำไปปรับใช้กับผู้เรียนให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 28 ครั้ง