ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรม "พัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย นางสาวแพรวพรรณราย สารบรรณ์ ตำแหน่ง ครู
นางสาวแพรวพรรณราย สารบรรณ์  ได้รับมอบหมายจาก นายกรุง ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสมอ ให้เข้ารับการอบรม "พัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ E-Learning" เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสมรรถนะในหลักสูตร ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ การสร้างเครื่องมือและออกแบบเกณฑ์การประเมินสมรรถนะผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงจุดเด่นและข้อจำกัดในสมรรถนะของตนเอง เป้าหมายของสมรรถนะที่จำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา ช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะด้านใดและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีศักยภาพการกำหนดสมรรถนะสมรรถนะหลัก

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 15 ครั้ง