ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนบ้านชำสมอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้อประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สังคมจากการปฏิบัติจริง โดยรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 12 ครั้ง