ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านชำสมอ นำโดย ผอ.กรุง ม่วงนาครอง คณะครู ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน